HOT NEWS ::
ศูนย์กลางดาวน์โหลด ATSME-CM

Download ใบสมัคร คพอ.305


ลงวันที่ :: 26 พฤษจิกายน 2558 จำนวนผู้เข้าดู :: 792
Download ใบสมัคร คพอ.305

 

Download ใบสมัคร คพอ. 305

 

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่นที่ 305 จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558

 

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร วันนี้ถึง  15     ธันวาคม     2558
สัมภาษณ์             7     มกราคม     2559
ประกาศผล           8     มกราคม     2559
กิจกรรม AMT      1-3    กุมภาพันธ์  2559

เริ่มเรียน             เดือน กุมภาพันธ์  2559

 


*** ระยะเวลาในการอบรมทั้งหมดประมาณ 25 วัน ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ***
หมายเหตุ : วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งภาคการผลิต การค้า และการบริการ 
2.ทายาทธุรกิจที่กำลังช่วยและเตรียมรับช่วงกิจการต่อไป(ทายาทธุรกิจจะต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัท)
3.หุ้นส่วนหลักของกิจการที่มีบทบาทในการบริหารจัดการ
4.ผู้ประกอบการที่คิดขยายธุรกิจหรือต้องการพัฒนาธุรกิจเดิม
5.อายุ 25 – 45 ปี วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
6.ผู้อบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมAMT.ได้ครบทั้ง 3 วัน
7.ต้องสามารถเข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยล่ะ 80 ของเวลาเรียน


หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. ใบจดทะเบียนบริษัท หรือใบจดทะเบียนบุคคลธรรมดา
*สามารถมากรอกใบสมัครพร้อมยื่นได้ที่ สมาคมฯ


สอบถามเพิ่มเติมและ ส่งใบสมัครได้ที่

สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์,โทรสาร 053-248461 

E-mail : atsmecm2008@gmail.com

ส่งใบสมัครได้ที่
atsmecm2008@gmail.com

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


ชื่อไฟล์ ชนิดของไฟล์  
ใบสมัคร คพอ. .pdf ดาวน์โหลด
ผู้เขียน :: แมนสรวง เจ้าหน้าที่สมาคมATSMEcm