HOT NEWS ::
ศูนย์กลางดาวน์โหลด ATSME-CM

Download เอกสารเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs


ลงวันที่ :: 20 พฤษจิกายน 2558 จำนวนผู้เข้าดู :: 703
Download เอกสารเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs

 

Download เอกสารเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs

   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน ๑๘ กลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเชียงใหม่  แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 


   สามารถแจ้งตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาได้ทางโทรสารหมายเลข ๐๕๓-๒๔๘๔๖๑
ทาง 
E-mail : atsmecm2008@gmail.com ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง


ชื่อไฟล์ ชนิดของไฟล์  
รายละเอียดการสัมมนา .pdf ดาวน์โหลด
ผู้เขียน :: แมนสรวง เจ้าหน้าที่สมาคมATSMEcm