HOT NEWS ::
ศูนย์กลางดาวน์โหลด ATSME-CM
Download ใบสมัคร คพอ.305
26 พฤษจิกายน 2558 by แมนสรวง เจ้าหน้าที่สมาคมATSMEcm
Download เอกสารเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs
20 พฤษจิกายน 2558 by แมนสรวง เจ้าหน้าที่สมาคมATSMEcm
ใบสมัคร โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs
20 พฤษจิกายน 2558 by แมนสรวง เจ้าหน้าที่สมาคมATSMEcm
ตารางการอบรม คพอ. รุ่น 303 เชียงใหม่
20 พฤษจิกายน 2558 by แมนสรวง เจ้าหน้าที่สมาคมATSMEcm
กิจกรรมสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงผปก.SME 20-22 พย.58
20 พฤษจิกายน 2558 by แมนสรวง เจ้าหน้าที่สมาคมATSMEcm
โหลด เอกสาร ใบสมัคร ศึกษาดูงานและเจรจาจับคู่ธุรกิจเส้นทาง R3A
19 ตุลาคม 2558 by แมนสรวง เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
Download ใบสมัคร โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่นที่ 303
2 ตุลาคม 2558 by สมาคม ATSMEcm
งานแสดงสินค้า Mini Cotton Fair ภายใต้งานแสดงสินค้า LANNA EXPO 2015 ระหว่างวันที่ 4 - 13 กันยายน 2558
13 สิงหาคม 2558 by ปฐมพงษ์
ใบสมัครงาน OTOP LANNA EXPO ระหว่างวันที่ 5 -9 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพ
8 พฤษภาคม 2558 by ปฐมพงษ์
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมออกร้าน งาน " ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2558 " ครั้งที่ 17 จ
25 กุมภาพันธ์ 2558 by ปฐมพงษ์
ใบสมัครสมาชิกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดเชียงใหม่
5 กุมภาพันธ์ 2558 by ปฐมพงษ์