HOT NEWS ::
กิจกรรม ATSME ลำพูน-เชียงใหม่

ชี้แจ้งหลักสูตรอบรม (คพอ.) รุ่น 303


ลงวันที่ :: 30 กันยายน 2558 จำนวนผู้เข้าดู :: 680
คุณรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ ประธานโครงการ คุณสุวรัตนา ยาวิเลิศ รักษาการนายกสมาคมฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ชี้แจ้งหลักสูตรอบรม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)

 

"ชี้แจ้งหลักสูตรอบรม (คพอ.) รุ่น 303"
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 13.30-15.30 น.

คุณรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ ประธานโครงการ คุณสุวรัตนา ยาวิเลิศ รักษาการนายกสมาคมฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ชี้แจ้งหลักสูตรอบรม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) ณ ที่ทำการสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จังหวัดเชียงใหม่

ขอขอบคุณผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจมาเข้าร่วมรับฟังทุกท่านครับ

 

ห้องแสดงภาพ


ผู้เขียน :: สมาคม ATSMEcm